m. p n/k
b. 7 Aug 1811, Herschneiler Rheinpfalz, Bajern, Bavaria
d. 19 May 1892, p n/k
bur.  
 
 
 
b. 21 Sep 1812, Pettershein, Rheinpfalz, Bayer, Bavaria
d. p n/k
bur.